Monday, March 18, 2013

Kurikulum - opis kursaМОДУЛ М17.1 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ
5. семестар основних академских студија, 2012/13
План рада
Назив предмета:
КУСТОСИРАЊЕ / технологија изложбеног процеса / реализација изложбеног пројекта" стваран свет "
Година студија:
5. семестар основних академских студија 2012/13
Број кредита:
3 ЕСПБ
Термини одржавања наставе:
Према распореду за јесењи семестар 2011/12
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова):
Према терминском плану за јесењи семестар 2011/12
Термини одржавања колоквијума:
Према терминском плану колоквијума на 5. семестру Основних академских студија 2011/12, 6. и 14. недеље наставе

Наставници:
в.проф. Милорад Младеновић, академски сликар, дипл инж.арх., Архитектонски факултет у Београду
доц. Радош Антонијевић, академски вајар, Факултет ликовних уметности Универзитета уметности у Београду
Сарадници у настави: 
Андреј Берета и Срђан Тунић, дипл. историчари уметности, кустоси, У.Г. Артикал.
Број кабинета: 302
Време за консултације са студентима (једном недељно два сата)
Телефон: 011 3370 060                                                                                      Е-маил: milomladenovic@gmail.com, kustosiranje@gmail.com

Посебни критеријуми за пријем студената:
Поред просечне оцене из претходне наставе на предметима Ликовно приказивање у архитектури и Боја и ликовни концепт могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су неопходна да би студент радио на изабраном предмету.
С обзиром на ограничен број студената ( 6-7 студената са Архитектонског факултета, 6-7 студента са ФЛУ у Београду, као и 6-7 студената са Одсека за историју уметности Филозофског факултета у Београду ) потребно је представити 3 изабрана рада из области Ликовних форми или архитектонског пројектовања, као и мотивационо писмо за учешће на Изборном предмету. Посебно ће бити вредновани радови који су излагани на наставним и ваннаставним изложбама.  

Циљеви и приступ настави:
Циљ наставе на курсу је оспособљавање студената Основних академских студија да у интрафакултетској сарадњи са студентима Факултета ликовних уметности, одсека за вајарство и Филозофског факултета, одсека за историју уметности, приступе технологији изложбеног процеса. Кроз анализу појавности уметничког дела, развијање концепта, продукције, пост-продукције и технологију излагања, циљ је објаснити поступност и слојевитост настанка креативног продукта – изложбеног пројекта.
Циљ је такође усмерити студенте сва три факултета на тимски рад у истраживању и обликовању уметничког изложбеног процеса, усмеравајући их на размену професионалног знања и искуства, проширујући перспективе сагледавања кустоске струке и неговање сарадње међу уметничким струкама.
Садржај наставе:
Након уводног предавања где ће студенти бити у прилици да се упознају са предавачима и програмом, као и да изнесу своја очекивања од курса, предавачи ће се обрађивати релевантне теме везане за кустоске праксе, технологију излагања, изложбе као пројекта и односа и сарадње уметника и кустоса. Поред предавања, биће организоване вежбе где ће се тражити активно учешће полазника – дискусије, индивидуалне презентације уметничких или теоретских радова. Такође, уз јавна вођења, студенти ће посећивати одабране изложбе, у складу са темом предавања и вежби, које ће затим бити теме евалуације. Садржај наставе подразумева и сарадњу студената на семинарском раду, где ће бити у прилици да своја (ново)научена знања примене у креирању концепта изложбеног пројекта.
Важан сегмент садржаја наставе биће конципирање и организација студентске изложбе у неком од рецентних изложбених простора у Београду која ће омогућити јавну промоцију и евалуацију Курса.
Метод извођења наставе:
Методологија рада је усмерена на анализирање примера добрих и лоших кустоских пракси, проблематизовање односа уметник-кустос и формирање критичког става. Личним презентацијама, студенти ће бити у прилици да се међусобно упознају и представе својим колегама и колегиницама с којима ће бити упућени да раде. Кроз технологије излагачког процеса, студенти ће бити у прилици да приступе изложбеном процесу аналитички, критички и са конкретним задатком да формирају сопствени концепт изложбе у виду семинарског рада.
Такође, методологија рада је усмерена на анализирање конкретних пракси, структурисања изложбе као пројекта, проблематизовање односа уметник-кустос и сарадњу међу студентима. Личним презентацијама, студенти ће бити у прилици да се међусобно упознају и представе својим колегама и колегиницама с којима ће бити упућени да раде. Кроз теме курса, студенти ће бити у прилици да приступе изложбеном пројекту аналитички, критички и са конкретним задатком да формирају сопствени концепт и изложбу уметничких радова.
Ово подразумева да ће се значајан сегмент наставе односити на методологију реализације конкретне изложбене поставке у међусарадњи свих актера у процесу и у медију до кога се дође истраживањем током Курса.


Термински план извођења наставе [1]  (напомена: с обзиром на различите терминске планове три ангажована Факултета на Универзитету и Универзитету уметности у Београду, настава на Курсу започеће недељу дана касније)
Нед.
Наслови јединица
Опис тематских јединица                                         
01
Уводно предавање
Представљање предавача и опис тематских јединица, садржаја и метода рада
02
Предавања о кустоској пракси
Шта су кустоске праксе и на који начин оне учествују у целокупном систему уметности
03
Лични уметнички чинови
Презентације актера о властитим уметничким и кустоским пројектима
04
Анализа уметничког дела
Појавност уметничког дела
05
Развијање концепта уметничког дела
Дискусија о личним ауторским поетикама и интересима у вези пројекта
06
Први колоквијум
Одбрана појединачне студентске интервенције на нивоу концепта / дискусије на нивоу појединачних замисли о раду од интереса за реализацију
07
Продукција и пост-продукција
Шта су продукција и постпродукција уметничког дела
08
Уметничка изложба као пројекат
Анализа могућности да се одређено уметничко дело презентује као пројекат и јавни уметнички чин
09
Предавања о кустоској пракси
Шта су кустоске праксе и на који начин оне утичу на појединачни ауторски чин
10
Сарадња уметник-кустос-архитекта
Који су облици интеракције актера у процесу излагања
11
Продукција и пост-продукција
Шта су продукција и постпродукција заједничког уметничког пројекта
12
Уметничка изложба као пројекат

Дискусија о међуодносима уметничких, кустоских и архитектонских пракси / договор о формирању интердисциплинарних тимова у складу са раније предложеним и дискутованим пројектима
13
Формирање заједничкој пројекта
Дискусија и разматрање могућности заједничког (интердисциплинарног) деловања актера у формирању заједничког излагачког пројекта
14
Други колоквијум
Одбрана заједничке интердисциплинарне групне студентске интервенције на нивоу концепта / дискусије на нивоу појединачних замисли о раду од интереса за реализацију
15
Концептска реализација пројекта
Детаљна припрема интердисциплинарног пројекта и његов концептуални и формални идентитет

Препоручена литература:
       Karen Love. Curatorial toolkit. LegaciesNow, Vancouver 2010 *
       André Desvallées & François Mairesse (ur.). Key concepts of museology. Armand Colin, ICOM 2010.* 
       Kustoske prakse. 50. Oktobarski salon. 2009.* 
       Život umjetnosti – časopis za suvremena likovna zbivanja. Fragmenti kustoskog diskursa. Broj 85, Zagreb 2009.
       Ivo Maroević. Uvod u muzeologiju. Zavod za informacijske studije, Zagreb 1993.
       R. Greenberg, B.W. Ferguson i S. Nairne. Thinking about exhibitions. Routhledge, London 1996.*
       Tomislav Šola. Marketing u muzejima, ili o vrlini i kako je obznaniti. Clio, Beograd 2002.
       Tomislav Šola. Eternity does not live here anymore - a glossary of museum sins. Zagreb 2012. 
       Dimitrije Tadić. Galerijski i izložbeni prostori savremene vizuelne umetnosti u Srbiji. Anonymous said, Beograd 2012. 
       On-Curating.org. University of arts, Zurich 2008-2012.* 
       American association of museums curators committee. A code of ethics for curators. 2009.*
       A. Gob i N. Druge. Muzeologija: istorija, razvoj, današnji izazovi. Clio, Beograd 2009.
       A.B. Oliva. Muzeji koji privlače pažnju. Clio, Beograd 2010.
       K. Žilber. Muzej i publika. Clio, Beograd 2005.
       Lj. Gavrilović i M. Stojanović. Muzeji u Srbiji: započeto putovanje. Muzejsko društvo Srbije, Beograd 2008.* 
                                                                                                                     
 * online доступна литература
Препоручена литература:
Биће предмет сваког појединачног истраживања

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада):
Оцена реализоване интервенције као и одбрана пројекта
Критеријуми оцењивања:
Критеријум за оцењивање биће испољена активност на истраживању, пројектовању и реализацији пројекта као и квалитет сваке појединачне интервенције у претпостављеном простору излагања.
Оцењивање:
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују са 40 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100 поена.
Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
пројекат
40
колоквијуми
20+20
усмена одбрана пројекта
10
семинари
/
писмени елаборат
/

Услови предаје после заказаног рока:
из статута АФ
Статутарне одговорности и права студената:
из статута АФ[1] Предвиђено је да се реализација изложбе радова развијаних на Курсу догоди у току пролећног семестра у неком од рецентних изложбених простора у Београду

No comments:

Post a Comment